Wedstrijdreglement 2021

1.0 Algemene bepalingen

1.1 Van iedereen wordt verwacht dat hij/zij 10 minuten voor aanvang van het eerste spel aanwezig is.

1.2 Van iedereen wordt verwacht dat hij/zij andere spelers niet hindert door met elkaar hardop te praten. In principe mag er niet gesproken worden als andere spelers nog aan het spelen zijn.

1.3 De bridgeclub kent een winterdrive als competitie en spelen vrij bridge t/m juni.
De maanden juli en augustus houdt de bridgeclub een zomerstop.

1.4 De samenstelling van een paar moet 2 weken voor de start van de competitie bekend zijn bij de wedstrijdleiding. Wijzigen van een paar tijdens de competitie kan uitsluitend in overleg met de wedstrijdleiding.

1.5 Afmeldingen:
Vroegtijdig bekende afwezigheid kunnen in het afmeldschrift genoteerd worden.
Dit schrift is iedere bridgeavond aanwezig. Afmeldingen ook per mail, telefoon of afmeldformulier via website.
In het schrift kunnen leden eveneens hun voorkeur noteren met welke clubspeler, die ook alleen is, willen spelen.
Zelf zorgen voor een vervanger, buiten de club, kan alleen in overleg met de wedstrijdleiding.
Afmeldingen dienen uiterlijk maandag vóór 10.00 uur op de betreffende speeldag te geschieden.
Bij noodgevallen, na voornoemd tijdstip, bellen met het mobiele nummer van de Wedstrijdcommissie 06-3973 5656

1.6 Daar waar dit reglement niet in voorziet beslist de Wedstrijdcommissie in overleg met het bestuur.

2.0 De wedstrijdleiding

2.1 De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor de technische leiding van de clubwedstrijden.

2.2 De wedstrijdleiding kan zich laten bijstaan door daartoe aan te wijzen personen.

2.3 De taken van de wedstrijdleiding zijn o.a.

Voorbereiding van een zitting.
Zorgen voor vervangers bij afmeldingen.
Vaststellen en bekendmaken van de speelvoorwaarden.
Toepassen en uitleggen van de wedstrijdregels.
Herstellen van fouten en onregelmatigheden.
In voorkomende gevallen arbitrale scores toepassen en/of straf opleggen.
Verzamelen van de scores en het opmaken van het eindresultaat.
Het bekendmaken van het resultaat aan de leden.
Het ordentelijk laten verlopen van de zitting.

2.4 Tegen beslissingen van de wedstrijdleider is beroep mogelijk bij het bestuur.

3.0 Competitie

3.1 In de competitie wordt er in een zitting van 4 avonden in een A, B en eventueel een C-lijn gespeeld.
Op een speelavond worden er 6 keer 4 spellen gespeeld.

3.2 Het aantal paren dat promoveert en degradeert wordt door de wedstrijdleiding, in overleg met het bestuur, bepaald.

3.3 Bij indeling van nieuwe paren wordt rekening gehouden met hun speelsterkte.

3.4 Promotie / degradatie.
Promotie is alleen mogelijk als een paar 3 avonden in een zitting aanwezig is.
Degradatie vindt plaats aan de hand van de competitiestand.
De score behaalt met een invaller telt altijd mee voor promotie en degradatie.
Een paar dat 2 keer tijdens een zitting van 4 avonden afwezig is kan niet promoveren.
Een paar dat meer dan 2 maal tijdens een zitting van 4 avonden afwezig is degradeert.

3.5 Een paar mag 1 zitting van 4 avonden buiten mededinging spelen, indien dit voor aanvang van de betreffende zitting aan de wedstrijdleider wordt medegedeeld. Men kan dan niet promoveren of degraderen.

3.6 Een speler die in een hogere lijn speelt krijgt een toeslag op de behaalde score van 5%. Dus behaalde score is 50%, toeslag is 2,5%. Eindscore is dan 52,5%.

3.7 Indien in de volgende ronde wordt geconstateerd dat de kaarten niet 13/13 verdeeld zitten, dan krijgen beide paren die deze fout hebben veroorzaakt, een arbitrale score van 40%.

3.8 Beroep tegen beslissingen of handelingen van de wedstrijdleiding is mogelijk bij het bestuur. Dit beroep dient schriftelijk bij de secretaris ingediend te worden. De uitspraak van het bestuur is bindend.

4.0 Clubkampioenschappen

4.1 Voor het bepalen van het clubkampioenschap is de zogenaamde plaats-puntentelling van toepassing. Een plaats in de lijn aan het einde van een periode levert een aantal plaats-punten op.
Clubkampioen wordt het paar dat het hoogste aantal plaats-punten behaalt over alle gespeelde competities/zittingen per seizoen.
Voorwaarde voor het kunnen behalen van het clubkampioenschap is dat beide spelers van dit paar minimaal 80% van het aantal speeldagen met elkaar heeft gespeeld.

4.2 Slemkampioen wordt de speler met het hoogste aantal slempunten.
De slempunten worden als volgt berekend:
– een geboden en gemaakt groot slem geeft 3 punten
– een geboden en gemaakt klein slem geeft 1 punt
– een geboden en niet gemaakt groot en/of klein geeft -1 punt (strafpunt)

5.0 Zomerdrive / Vrij spelen

5.1 Tijdens de zomerdrive/vrijspelen wordt er in principe niet op sterkte ingedeeld.

6.0 Aan tafel

6.1 Alle 4 spelers zijn verantwoordelijk voor de goede gang van zaken aan de bridgetafel.

6.2 Zodra één van de tegenspelers aan tafel aanwezig is, mag met het wassen/schudden van de kaarten begonnen worden.

6.4 Zodra de laatste kaart gespeeld is, blijven alle gespeelde kaarten voor een ieder liggen totdat overeenstemming is over het resultaat. Is iedere speler akkoord, dan moet je eigen pakje kaarten gewassen/geschud en geteld weer terug gestoken worden in het kaartbord.

6.5 Elke ronde van vier spellen duurt 30 minuten. Dus 7½ minuut voor elk spel. De klok geeft op 5 minuten voor einde ronde een signaal. Na dit signaal mag er niet meer aan een nieuw spel begonnen worden. Voer het betreffende spel, op de bridgemate, in als “niet gespeeld”. Een niet gespeeld spel heeft nauwelijks tot geen invloed op de score van beide paren.

6.6 Als er aan tafel iets mis gaat op spelregelgebied, dan moet de arbiter worden geroepen. Zelf het probleem oplossen is niet handig en ook niet toegestaan. De arbiter zal op basis van de spelregels de gemaakte fout herstellen.

Hoffelijk gedrag, levert sneller een lach