Ledenvergadering 2021

De jaarlijkse ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op maandag 27 september.

Aanvang 19:00 uur, voorafgaand aan de wekelijkse speelavond.

 

Agenda.
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen van de ledenvergadering van 17 september 2019 en van de extra ledenvergadering van 29 juli 2021.
4. Jaarverslag secretaris.
5. Financieel verslag van de penningmeester.
6. Verslag kascommissie; decharge bestuur.
7. Benoeming nieuwe kascommissie.
8. Begroting 2021/2022.
9. Aanpassing wedstrijdreglement.
10. Verkiezing nieuwe penningmeester. Hermine Kuipers is reglementair aftredend als penningmeester en stelt zich niet herkiesbaar. Ron Kershaw heeft zich hiervoor als kandidaat beschikbaar gesteld. Tegenkandidaten kunnen zich melden uiterlijk 10 dagen voorafgaande aan de vergadering.
11. Inschrijving van de bridgeclub bij de Kamer van Koophandel.
12. Rondvraag.

De onderstaande bijlages zijn per email aan de leden verzonden:

Ledenvergadering 2021