Ledenvergadering 2022

Beste leden,

Het bestuur nodigt u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op maandag 26 september a.s. voorafgaand aan de speelavond.
Aanvang 19.00 uur bij Ons Gebouw.

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen van de jaarvergadering september 2021
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Financieel verslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie; decharge bestuur
 7. Benoeming nieuwe kascommissie
 8. Begroting 2022/2023
 9. Verkiezing voorzitter. Herman Steigstra is reglementair aftredend en herkiesbaar.
  Tegenkandidaten kunnen zich melden uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan de vergadering.
 10. Wijziging opzet competitie. Uitleg door Wedstrijdcommissie.
 11. Rondvraag

Bijlagen:

Notulen jaarvergadering september 2021

Financieel overzicht 2022/2023

Ranking systeem

 

Ledenvergadering 2022