Huishoudelijk reglement “Bridgeclub Ootmarsum” september 2019

Art. 1 Rechten en plichten van de leden.

 1. De leden zijn verplicht zich bij het bridgespel te houden aan de regels van de Nederlanse Bridgebond.
 2. De leden zijn verplicht de contributie te voldoen vóór 1 november van het betreffende speelseizoen. Zij zijn tevens verplicht adreswijzigingen direct aan het secretariaat door te geven.
 3. De leden hebben het recht om bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en kascommissie vergaderingen), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.

Art. 2 Vergaderingen

 1. De vergaderingen van het bestuur worden zo dikwijls gehouden als de voorzitter of tenminste 2 bestuursleden dit wensen.
 2. De voorzitter heeft de leiding van de vergadering.

Art. 3 Bestuur

 1. Een bestuurslid is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin te voeren woord en het daarin uitbrengen van zijn stem. Ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door een gemachtigde worden uitgeoefend.
 2. Bij ontstentenis van de voorzitter worden diens werkzaamheden waargenomen door één van de andere bestuursleden. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.
 3. Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of gedeeltelijk op dat lid worden verhaald.
 4. Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van: a. Namen en adressen van alle leden.
 5. Presentielijsten en notulen van alle vergaderingen en vergaderingen van het bestuur.
 6. De bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde behoeven daarin niet te worden opgenomen.
 7. Het bestuur is bevoegd een grens te stellen aan het aantal leden wanneer de omstandigheden dit eisen.

Art. 4 Wedstrijdleiding

 1. De leiding van de speelavonden is in handen van de wedstrijdleider: een van de leden van de wedstrijdcommissie (WeCo). De WeCo draagt de zorg voor de organisatie van de clubwedstrijden en voor het vaststellen van de uitslagen van de gespeelde wedstrijden.
 2. De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor de arbitrage en kan worden bijgestaan door één of meer arbiters.
 3. De WeCo bepaalt in onderling overleg wie er op de speelavonden de taak van wedstrijdleider en arbiter(s) waarneemt.
 4. Vóór aanvang van de wedstrijd wordt meegedeeld welke arbiters beschikbaar zijn.
 5. Beroep tegen beslissingen of handelingen van de wedstrijdleiding is mogelijk bij het bestuur. Dit beroep dient schriftelijk bij de secretaris ingediend te worden. De uitspraak van het bestuur is bindend.

Art. 5 Wedstrijdcommissie

 1. De vereniging kent een wedstrijdcommissie, die onder leiding van de wedstrijdleider staat en door het bestuur wordt benoemd. Leden die ook in aanmerking komen een wedstrijd te leiden, worden toegevoegd aan deze commissie.
 2. De wedstrijdleider kan een commissielid aanwijzen, die tijdens een speelavond zijn/haar taak waarneemt of daarbij ondersteunt.
 3. De taken van de wedstrijdcommissie bestaan onder meer uit:
 4. Het voorbereiden van het seizoenprogramma.
  • Het samenstellen van vertegenwoordigende teams.
  • Het ondersteunen van door de BCO georganiseerde toernooien.
  • Het beheren van het spelmateriaal en BridgeMate computer.
  • Het bevorderen van de bridgekennis van de leden.

Art. 6 Activiteitencommissie

 1. De BCO heeft een activiteitencommissie, die verschillende activiteiten voor de leden organiseert. Hierin zullen zowel het bridgen als een sociaal gebeuren een centrale rol spelen. Te denken is bijvoorbeeld aan een tuindrive of een excursie/wandeling met aansluitend een bridgewedstrijd.
 2. De activiteitencommissie wordt benoemd door het bestuur. In principe voor een periode van 5 jaar, om zo gelegenheid te geven ervaring op te bouwen. De activiteitencommissie kan aan het bestuur voorstellen doen om de commissie uit te breiden, als dat in het belang van een goede organisatie nodig geacht wordt.
 3. De activiteiten die georganiseerd worden, moeten tenminste “budget neutraal” zijn, dan wel bijdragen aan de club kas. Spelmateriaal wordt beschikbaar gesteld door de BCO.

Art. 7 Roken

Roken in de speelruimte is niet toegestaan.

Art. 8 Slotbepalingen

 1. Alle leden ontvangen één exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement. De kosten hiervan worden door de vereniging gedragen.
 2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.